ОБЩИ УСЛОВИЯ

Въведение

1.1 Тези Общи условия уреждат отношенията между Булспорт Русе ЕООД, с адрес на управление гр.Русе, ул.“Райко Даскалов“ №2, с МОЛ Ирена Пейкова, ЕИК 205499872, ИН по ДДС BG205499872 („Доставчик“) и клиентите, използващи услугите на фитнес център FitnesEgo, достъпен на уебсайта www.fitnesego.com („Уебсайт“).

Договорът

2.1 Достъпът до Уебсайта и използването на услугите, предлагани от FitnesEgo, са предмет на настоящите Общи условия и на Договора между Доставчика и Клиента.
2.2 Клиентът приема настоящите Общи условия, като използва услугите на FitnesEgo.
2.3 Доставчикът има правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като публикува промените на Уебсайта. Промените са валидни за всички Клиенти от момента на публикуването им на Уебсайта.

Услугите

3.1 FitnesEgo предлага на Клиента достъп до фитнес център за тренировки и реализация на здравословни цели.
3.2 Достъпът до Уебсайта и използването на услугите на FitnesEgo изисква регистрация на Клиента в системата на Уебсайта.
3.3 Достъпът до определени услуги може да изисква допълнително заплащане, както е уточнено на Уебсайта.

Цени и плащания

4.1 Цените на услугите, предлагани от FitnesEgo, са указани на Уебсайта в български лева (BGN) и включват всички данъци и такси.
4.2 Клиентът може да плати за услугите посредством банков превод или онлайн платежна система, както е посочено на Уебсайта.
4.3 Клиентът е длъжен да заплати цената за използваните от него услуги в срок, определен на Уебсайта.
4.4 В случай на забавяне на плащането, Доставчикът има правото да спре достъпа на Клиента до услугите на FitnesEgo, докато не бъдат платени всички задължения.

Отказ от услуги

5.1 Доставчикът има правото да откаже достъпа на Клиента до услугите на FitnesEgo, ако Клиентът не спазва настоящите Общи условия или нарушава правата на интелектуална собственост на Доставчика.
5.2 Доставчикът не носи отговорност за прекъсване на достъпа до услугите на FitnesEgo по технически причини, независещи от него.

Лични данни

6.1 Доставчикът ще събира и обработва личните данни на Клиента в съответствие с нашата Политика за поверителност, която е публикувана на Уебсайта.
6.2 Клиентът приема събирането и обработката на личните му данни в съответствие с Политиката за поверителност на Доставчика.

Ограничение на отговорността

7.1 Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Клиента при използването на услугите на FitnesEgo.
7.2 Доставчикът не носи отговорност за невъзможността за използване на услугите на FitnesEgo по технически причини, независещи от него.
7.3 Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на Уебсайта и за външни сайтове, към които Уебсайта може да води.

Заключителни разпоредби

8.1 В случай на спор между Доставчика и Клиента, страните ще се опитат да решат спора по спокоен и разумен начин.

8.2 Ако спорът не може да бъде решен по мирен път, страните ще се споразумеят да го отнесат пред компетентен съд в гр. Русе.

8.3 Настоящите Общи условия са изготвени на български език и се тълкуват в съответствие с българското законодателство.

8.4 Настоящите Общи условия влизат в сила с момента на приемането им от Клиента и продължават да се прилагат до момента на прекратяване на договорните отношения между Клиента и Доставчика.

8.5 Доставчикът има правото да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде публикувана на Уебсайта на Доставчика. Клиентът ще бъде уведомен за всяка промяна, която има съществено значение за него. 

8.6 Ако Клиентът не се съгласява с промените в Общите условия, той има правото да откаже да продължи да използва услугите на FitnesEgo и да заяви това на Доставчика в срок от 14 дни след уведомяването за промените в Общите условия. 

8.7 Ако някое от положенията в настоящите Общи условия се окаже невалидно или неприложимо, това не засяга валидността и приложимостта на другите положения. Невалидното или неприложимо положение ще бъде заменено с такова, което е в съответствие с българското законодателство и отразява най-добре истинските намерения на страните.

8.8 Клиентът потвърждава, че е прочел настоящите Общи условия и се съгласява с тях при използване на услугите на FitnesEgo.